0 položiek
0.00€
Vyhľadávanie
DomovBlog

VÝROBCOVIA

 

KATEGÓRIE

Doplnky (32)

INFO BOX

Otázka ICQ
198-464-205

Otázka mailom
Telefón
+421 908 664 538

Doprava zadarmo pri nákupe nad 130 eur

Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Erow spol. s r. o. (ďalej len „predávajúci“), uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodného domu umiestneného na internetovej stránke www.pksport.sk (ďalej len „obchod“). Tieto podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Predávajúci nie je platcom DPH – všetky ceny uvedené v internetovom obchode sú koncové ceny. Jednotlivé popisy tovaru sú iba informatívneho charakteru, môžu podliehať obsahovým zmenám. Vyhradzujeme si právo na predĺženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. O takýchto udalostiach bude kupujúci informovaný v čo najkratšom možnom čase.

Predávajúci

Erow spol. s r. o. so sídlom Záborského 11/13, 036 01 Martin, IČO: 47409894 je súkromná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline v oddiely Sro, vložka číslo 60047/L. Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené v sekcii Kontakty

Kupujúci

Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý po vlastnej autorizácii odoslal elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

Za spotrebiteľa sa považuje fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov poskytne predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

Právne vzťahy predávajúceho a spotrebiteľa výslovne neupravené týmito podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v platnom znení.

Za podnikateľa sa považuje:
 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník),
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov (napr. notár, advokát),
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu (napr. samostatne hospodáriaci roľník).

Právne vzťahy predávajúceho a podnikateľa, ktoré nie sú výslovne upravené týmito podmienkami ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi. Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

II. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Pri spracovávaní dát sa zaväzujeme riadiť zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Podľa článku 13 ods. 2 písm. e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov – sme povinný Vás informovať aj o tom, že Vaše osobné údaje sú nevyhnutné k tomu, aby sme s Vami mohli uzavrieť zmluvu (dodať Vám tovar podľa Vašej objednávky) a v prípade, ak nám osobné údaje (meno, priezvisko, adresa dodania, fakturačnú adresu, email, telefónne číslo) neposkytne, potom s Vami nemôžeme uzatvoriť zmluvu za účelom kúpi tovaru z nášho eshopu.

Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme poznať: meno (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a dodaciu ak sa od seba líšia), telefónny a emailový kontakt.

V prípade reklamácie, odstúpenia od zmluvy a následného vrátenia peňazí potrebujeme poznať Váš IBAN. Tento údaj potrebujeme výhradne na zaslanie peňazí.

Telefónny a emailový kontakt využívame výhradne na komunikáciu s Vami v prípade potreby upresnenia si detailov ohľadom Vašej objednávky.

Za účelom dodania tovaru sú Vaše osobné údaje ako dodacia adresa, telefónny kontakt a emailový kontakt poskytnuté prepravnej spoločnosti (Slovenská pošta, DPD).

Vaše osobné údaje (údaje zadané v objednávke) sú u nás archivované po dobu 7 rokov. Kedykoľvek však môžete požiadať o ich vymazanie a to buď listovou formou na adrese spoločnosti: Erow, s.r.o., Záborského 11/13, 036 01 Martin, alebo formou emailu na adrese info@pksport.sk Zodpovedná osoba za spracovanie Vašej požiadavky je Ing. Pavol Kubovčík.

III. Objednávka

Zákazník odoslaním riadne vyplnenej elektronickej objednávky vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami internetového obchodu www.pksport.sk. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a o celkovej cene objednávky, spracovaný systémom obchodu. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri realizácii objednávky.

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu, do 9:00h nasledovného dňa po odoslaní objednávky. V prípade, že už zásielka bola vyexpedovaná, je možné sa po vzájomnej dohode medzi kupujúcim a predávajúcim dohodnúť na jej stornovaní. Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o stornovaní objednávky e-mailom na info@pksport.sk. V prípade skončenia akcie, zmeny nákupnej ceny produktu, vystavená cena produktu bola chybná, produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať, alebo sa vypredal, si predávajúci vyhradzuje právo kedykoľvek stornovať objednávku bez uvedenia dôvodu.

IV. Kúpna zmluva

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. Ak odmietne kupujúci objednávku požadovaným spôsobom autorizovať, považuje sa objednávka za neplatnú. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Predávajúci je oprávnený do 15 dní od akceptácie objednávky odstúpiť od tejto zmluvy, ak sa tovar nenachádza na sklade.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.

Tieto podmienky sú dostupné na internetových stránkach elektronického obchodného domu na adrese http://www.pksport.sk/Obchodne-podmienky.html, a preto je kupujúcim umožnená ich archivácia a reprodukcia.

V prípade nákupu tovaru alebo služieb spotrebiteľom je týmto obchodným podmienkam nadriadený zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.

V. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim – spotrebiteľom

Spotrebiteľ je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich kalendárnych dní od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby v zmysle §7 ods. (1) zákona č. 102/2014 Z. z..

Predávajúci vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený účet. Vrátenie tovaru nesmie byť formou dobierky!

Ak sa spotrebiteľ a predávajúci nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy
 • Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci,
 • Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1. zákona č. 102/2014 Z. z.,
 • Pri pochybnostiach o doručení sa spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú spotrebiteľovi predávajúcim v súlade s § 3 ods. 1 písm. b) až d) zákona č. 102/2014 Z. z.. alebo na adresu, ktorej zmena bola spotrebiteľovi náležite oznámená predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu podľa prvej vety,
 • Ak predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby spotrebiteľ odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči,
 • Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z.a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.
Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy
 • Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5 zákona č. 102/2014 Z. z.,
 • Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 zákona č. 102/2014 Z. z.. rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky,
 • Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim,
 • Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bol tovar dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar odoslať späť predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote podľa odseku 1 zákona č. 102/2014 Z. z.,
 • Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 zákona č. 102/2014 Z. z. pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
Strata nároku na odstúpenie od zmluvy

Ak sa má na základe zmluvy o službách začať poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo ak spotrebiteľ o poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada, predávajúci je povinný

 • poučiť spotrebiteľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy, a
 • vyžiadať od spotrebiteľa výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že spotrebiteľ bol riadne poučený podľa predchádzajúceho odseku,

V prípade zmluvy o službách uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho musí byť výslovný súhlas podľa §4 odseku 6 zákona č. 102/2014 Z. z.. zaznamenaný na trvanlivom nosiči.

Pred začatím poskytovania elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy je predávajúci povinný

 • poučiť spotrebiteľa o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy, a
 • vyžiadať od spotrebiteľa výslovný súhlas so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že spotrebiteľ bol riadne poučený podľa predchádzajúceho odseku.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa §10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie  tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z., spotrebiteľ je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim - podnikateľom

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany, bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

VI. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcim dodať:

 • druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky,
 • tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR,
 • tovar, ktorý bude kvalitne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za:

 • poškodenie zásielky zavinené prepravcom,
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravcom,
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúceho,
 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

VII. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 • objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek chýb nám tieto bezodkladne oznámiť,
 • zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky,
 • v prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

VIII. Ceny, poštovné a platobné podmienky

1. Ceny za tovar sú účtované zmluvne. Ceny uvedené na našej internetovej stránke sú platné v čase objednania tovaru a sú to koncové ceny. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Predávajúci na základe svojej obchodnej stratégie prideľuje zľavy, ktoré nie sú zo strany kupujúceho nárokovateľné, pokiaľ nie sú uvedené na stránkach prevádzkovateľa v deň objednávky. Predávajúci stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru tak, ako je to uvedené na objednávke.

2. Výška poštovného a balného:

 • Cena doručenia Slovenskou poštou + platba prevodným príkazom je 2,80 €.
 • Cena doručenia Slovenskou poštou + platba na dobierku je 3,30 €.
 • Cena doručenia kuriér DPD + platba prevodným príkazom je 4,80 €.
 • Cena doručenia kuriér DPD + platba na dobierku je 6,10 €.
 • Zásielky v hodnote nad 130,- € - poštovné neúčtujeme !

Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku.

3. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na účet predávajúceho alebo uhradením dobierky. Pri platbe na účet, prevodný príkaz, prípadne priamy vklad na účet je potrebné aby ste uviedli číslo vašej objednávky ako variabilný symbol. Tovar bude zaslaný kupujúcemu až po pripísaní platby na účet predávajúceho. Platbu je potrebné zrealizovať do 7 dní.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň aj ako dodací list a záručný list.

Predávajúci si vyhradzuje právo pri cene objednávky vyššej ako 150,- Eur požadovať od kupujúceho platbu vopred (zálohovou faktúrou alebo platbou cez elektronické bankovníctvo), ak sa prevádzkovateľ a kupujúci nedohodnú príhodným spôsobom inak. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, predávajúci považuje objednávku za neplatnú.

IX. Dodacie podmienky

Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko (sídlo) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu alebo vo formulári objednávky. Tovar dodá predávajúci prostredníctvom využitia služieb tretích subjektov (DPD, Slovenská pošta) alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u predávajúceho, kde si ho kupujúci preberie do 7 dní po výzve od predávajúceho.

Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.

Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe (t. j. spravidla do 3-4 dni) po prijatí elektronickej objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia (v závislosti od dostupnosti tovaru) najneskôr do 4 týždňoch, po osobitnom dohodnutí obidvoch strán. Ak zásielku kupujúci neobdrží po uplynutí 2 týždňov, odporúčame kupujúcemu sa informovať u predajcu telefonicky na čísle +421 0908 664538, prípadne mailom na info@pksport.sk. Nedodanie tovaru do určeného termínu oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov, ak z povahy tovaru alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Objednaný tovar zasielame Slovenskou poštou alebo kuriérom DPD. Pri objednávkach zo zahraničia, si predávajúci s kupujúcim vopred dohodne podmienky aj spôsob dodania a platby.

X. Vrátenie tovaru

Ak kupujúcemu objednaný tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, môže ho do 14 dní od prevzatia zásielky zaslať späť predávajúcemu. Podrobné informácie, ako vrátiť tovar, sú kupujúcemu dostupné TU. Formulár potrebný na vrátenie tovaru nájdete TU. V prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní je potrebné vrátiť tovar nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale s visačkami.

XI. Výmena tovaru

Kupujúci má právo v prípade zle vybranej veľkosti, alebo nevhodnej farby a pod. na výmenu tovaru do 14 dní od jeho prevzatia. Tovar je možné vymeniť po vzájomnej dohode medzi kupujúcim a predávajúcim. Tovar musí byť neporušený, tak ako bol predaný predávajúcim, aby bol schopný ďalšieho predaja. K tovaru je potrebné priložiť doklad o kúpe. Tovar zaslaný predávajúcemu, kupujúcim, formou dobierky nebude prevzatý! Výmenný formulár nájdete TU.

XII. Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Priložený doklad o predaji slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru od prepravcu. Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka. Záruku si je možné uplatniť na stránkach www.pksport.sk, email na info@pksport.sk. Pri údržbe a používaní tovaru je potrebné riadiť sa návodom na použitie a údržbu.

XIII. Reklamácia

Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, to znamená: faktúru - daňový doklad (elektronickou formou). Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu alebo funkčnou chybou. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou manipuláciou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím v rozpore s účelom určenia tovaru, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

Poučenie k uplatneniu reklamácie:

K reklamácii je potrebný doklad o zakúpení (faktúra). Kupujúci si nemôže uplatniť právo reklamácie na závady, ktoré sám spôsobil alebo o ktorých pri kúpe vedel. Rovnako ani na závady, pre ktoré bolo dohodnuté zníženie ceny. Nezodpovedáme ani za bežné opotrebovanie tovaru. Reklamácia musí byť uplatnená najneskôr v 24 mesačnej lehote. Reklamáciu je potrebné uplatniť bezodkladne, aby nedošlo k rozšíreniu závady. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list na vlastné náklady. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá! Reklamácia musí byť vybavená v zákonnej dobe a o jej vybavení bude kupujúci informovaný. V prípade nedodržania zákonnej doby predávajúcim, považujte sa to za porušenie kúpnej zmluvy a kupujúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Reklamačný formulár nájdete TU.

XIV. Záverečné ustanovenia

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci prehlasuje, že sa pred jej vyplnením oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi bez výhrad súhlasí.

Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 397/2008 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších zmien a predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

2016 © PKsport    Created by KuB0