Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (dalej len „podmienky“) sa vztahujú iba na obchodné vztahy medzi kupujúcim a spolocnostou Erow spol. s r. o. (dalej len „predávajúci“), uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodného domu umiestneného na internetovej stránke www.pksport.sk (dalej len „obchod“). Tieto podmienky bližšie upravujú a upresnujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddelitelnú súcast kúpnej zmluvy. Predávajúci nie je platcom DPH – všetky ceny uvedené v internetovom obchode sú koncové ceny. Jednotlivé popisy tovaru sú iba informatívneho charakteru, môžu podliehat obsahovým zmenám. Vyhradzujeme si právo na predlženie dodacej doby v prípade, že sa vyskytnú nepredvídatelné okolnosti. O takýchto udalostiach bude kupujúci informovaný v co najkratšom možnom case.

Predávajúci

Erow spol. s r. o. so sídlom Záborského 11/13, 036 01 Martin, ICO: 47409894 je súkromná spolocnost zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline v oddiely Sro, vložka císlo 60047/L. Dalšie informácie o predávajúcom sú uvedené v sekcii Kontakty

Kupujúci

Kupujúcim sa rozumie spotrebitel alebo podnikatel, ktorý po vlastnej autorizácii odoslal elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

Za spotrebitela sa považuje fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikatelskej cinnosti, alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Spotrebitel pri zacatí obchodných vztahov poskytne predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mat uvedené na nákupných dokladoch.

Právne vztahy predávajúceho a spotrebitela výslovne neupravené týmito podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona c. 40/1964 Zb., Obcianskeho zákonníka, zákona c. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebitela, zákona c. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebitela pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na dialku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v platnom znení.

Za podnikatela sa považuje:
 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník),
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podla osobitných predpisov (napr. notár, advokát),
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva polnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podla osobitného predpisu (napr. samostatne hospodáriaci rolník).

Právne vztahy predávajúceho a podnikatela, ktoré nie sú výslovne upravené týmito podmienkami ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona c. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi. Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutocnit právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

II. Bezpecnost a ochrana osobných údajov

Pri spracovávaní dát sa zaväzujeme riadit zákonom c. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Podla clánku 13 ods. 2 písm. e) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov – sme povinný Vás informovat aj o tom, že Vaše osobné údaje sú nevyhnutné k tomu, aby sme s Vami mohli uzavriet zmluvu (dodat Vám tovar podla Vašej objednávky) a v prípade, ak nám osobné údaje (meno, priezvisko, adresa dodania, fakturacnú adresu, email, telefónne císlo) neposkytne, potom s Vami nemôžeme uzatvorit zmluvu za úcelom kúpi tovaru z nášho eshopu.

Pre realizáciu obchodnej transakcie od Vás potrebujeme poznat: meno (prípadne meno firmy, ICO a kontaktnú osobu), adresu (fakturacnú a dodaciu ak sa od seba líšia), telefónny a emailový kontakt.

V prípade reklamácie, odstúpenia od zmluvy a následného vrátenia penazí potrebujeme poznat Váš IBAN. Tento údaj potrebujeme výhradne na zaslanie penazí.

Telefónny a emailový kontakt využívame výhradne na komunikáciu s Vami v prípade potreby upresnenia si detailov ohladom Vašej objednávky.

Za úcelom dodania tovaru sú Vaše osobné údaje ako dodacia adresa, telefónny kontakt a emailový kontakt poskytnuté prepravnej spolocnosti (Slovenská pošta, DPD).

Vaše osobné údaje (údaje zadané v objednávke) sú u nás archivované po dobu 7 rokov. Kedykolvek však môžete požiadat o ich vymazanie a to bud listovou formou na adrese spolocnosti: Erow, s.r.o., Záborského 11/13, 036 01 Martin, alebo formou emailu na adrese info@pksport.sk Zodpovedná osoba za spracovanie Vašej požiadavky je Ing. Pavol Kubovcík.

III. Objednávka

Zákazník odoslaním riadne vyplnenej elektronickej objednávky vyjadruje súhlas s obchodnými podmienkami internetového obchodu www.pksport.sk. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a o celkovej cene objednávky, spracovaný systémom obchodu. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri realizácii objednávky.

Kupujúci je oprávnený stornovat objednávku bez udania dôvodu, do 9:00h nasledovného dna po odoslaní objednávky. V prípade, že už zásielka bola vyexpedovaná, je možné sa po vzájomnej dohode medzi kupujúcim a predávajúcim dohodnút na jej stornovaní. Kupujúci je povinný informovat predávajúceho o stornovaní objednávky e-mailom na info@pksport.sk. V prípade skoncenia akcie, zmeny nákupnej ceny produktu, vystavená cena produktu bola chybná, produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábat, alebo sa vypredal, si predávajúci vyhradzuje právo kedykolvek stornovat objednávku bez uvedenia dôvodu.

IV. Kúpna zmluva

Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Pri každej objednávke musí kupujúci uviest meno a priezvisko, poštovú a fakturacnú adresu, telefónne císlo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikatel aj ICO, DIC, IC DPH, názov tovaru, popis tovaru, pocet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky splna automaticky).

Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenost a pod.) žiadat kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. Ak odmietne kupujúci objednávku požadovaným spôsobom autorizovat, považuje sa objednávka za neplatnú. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno menit alebo rušit len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov. Predávajúci je oprávnený do 15 dní od akceptácie objednávky odstúpit od tejto zmluvy, ak sa tovar nenachádza na sklade.

Vztahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlucne podla platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.

Tieto podmienky sú dostupné na internetových stránkach elektronického obchodného domu na adrese http://www.pksport.sk/Obchodne-podmienky.html, a preto je kupujúcim umožnená ich archivácia a reprodukcia.

V prípade nákupu tovaru alebo služieb spotrebitelom je týmto obchodným podmienkam nadriadený zákon c. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebitela pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na dialku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.

V. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim – spotrebitelom

Spotrebitel je oprávnený bez udania dôvodu odstúpit od zmluvy do štrnástich kalendárnych dní od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby v zmysle §7 ods. (1) zákona c. 102/2014 Z. z..

Predávajúci vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený úcet. Vrátenie tovaru nesmie byt formou dobierky!

Ak sa spotrebitel a predávajúci nedohodnú inak, spotrebitel nemôže odstúpit od zmluvy, ktorej predmetom sú:
 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie zacalo s výslovným súhlasom spotrebitela a spotrebitel vyhlásil, že bol riadne poucený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na financnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvnit a ku ktorému môže dôjst pocas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj tovaru zhotoveného podla osobitných požiadaviek spotrebitela, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru urceného osobitne pre jedného spotrebitela,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátit z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebitel výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté pocas návštevy predávajúceho u spotrebitela a spotrebitel si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo pocítacového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebitel tento obal rozbalil,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosici, ak sa jeho poskytovanie zacalo s výslovným súhlasom spotrebitela a spotrebitel vyhlásil, že bol riadne poucený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy
 • Spotrebitel môže uplatnit právo na odstúpenie od zmluvy podla § 7 ods. 1 zákona c. 102/2014 Z. z. u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosici; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebitela na odstúpenie od zmluvy stací akékolvek jednoznacne formulované vyhlásenie spotrebitela vyjadrujúce jeho vôlu odstúpit od zmluvy (dalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebitel môže použit formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu odovzdal predávajúci,
 • Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný den lehoty podla § 7 ods. 1. zákona c. 102/2014 Z. z.,
 • Pri pochybnostiach o dorucení sa spotrebitelom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za dorucené uplynutím casu primeraného použitému spôsobu dorucovania, ak spotrebitel vie preukázat jeho odoslanie na adresu oznámenú spotrebitelovi predávajúcim v súlade s § 3 ods. 1 písm. b) až d) zákona c. 102/2014 Z. z.. alebo na adresu, ktorej zmena bola spotrebitelovi náležite oznámená predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodat predávajúcemu z dôvodov podla osobitného predpisu, oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za dorucené dnom jeho odoslania predávajúcemu na adresu podla prvej vety,
 • Ak predávajúci na svojom webovom sídle umožnuje, aby spotrebitel odstúpil od zmluvy použitím na to urcenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihned po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnút o tom spotrebitelovi potvrdenie na trvanlivom nosici,
 • Ak spotrebitel odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od zaciatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebitel odstúpil. Od spotrebitela nie je možné požadovat žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 zákona c. 102/2014 Z. z.a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebitel.
Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy
 • Predávajúci je povinný bez zbytocného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dna dorucenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátit spotrebitelovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s nou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5 zákona c. 102/2014 Z. z.,
 • Predávajúci je povinný vrátit spotrebitelovi platby podla odseku 1 zákona c. 102/2014 Z. z.. rovnakým spôsobom, aký použil spotrebitel pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebitela dohodnút sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebitelovi nebudú úctované žiadne dalšie poplatky,
 • Predávajúci nie je povinný uhradit spotrebitelovi dodatocné náklady, ak si spotrebitel výslovne zvolil iný spôsob dorucenia, ako je najlacnejší bežný spôsob dorucenia ponúkaný predávajúcim. Dodatocnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na dorucenie, ktoré si zvolil spotrebitel, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob dorucenia ponúkaný predávajúcim,
 • Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bol tovar dodaný spotrebitelovi domov v case uzavretia zmluvy a vzhladom na jeho povahu nie je možné tovar odoslat spät predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný zabezpecit vyzdvihnutie tovaru na svoje náklady v lehote podla odseku 1 zákona c. 102/2014 Z. z.,
 • Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátit spotrebitelovi platby podla odseku 1 zákona c. 102/2014 Z. z. pred tým, ako mu je tovar dorucený alebo kým spotrebitel nepreukáže zaslanie tovaru spät predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
Strata nároku na odstúpenie od zmluvy

Ak sa má na základe zmluvy o službách zacat poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo ak spotrebitel o poskytovanie služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy požiada, predávajúci je povinný

 • poucit spotrebitela o tom, že udelením súhlasu so zacatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby právo na odstúpenie od zmluvy, a
 • vyžiadat od spotrebitela výslovný súhlas so zacatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že spotrebitel bol riadne poucený podla predchádzajúceho odseku,

V prípade zmluvy o službách uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho musí byt výslovný súhlas podla §4 odseku 6 zákona c. 102/2014 Z. z.. zaznamenaný na trvanlivom nosici.

Pred zacatím poskytovania elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosici pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy je predávajúci povinný

 • poucit spotrebitela o tom, že udelením súhlasu so zacatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy, a
 • vyžiadat od spotrebitela výslovný súhlas so zacatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a vyhlásenie o tom, že spotrebitel bol riadne poucený podla predchádzajúceho odseku.

Spotrebitel je povinný najneskôr do 14 dní odo dna odstúpenia od zmluvy zaslat tovar spät alebo ho odovzdat predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podla prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný den lehoty.

Ak spotrebitel odstúpi od zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podla §10 ods. 3 zákona c. 102/2014 Z. z. a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na dialku, aj náklady na vrátenie  tovaru, ktorý vzhladom na jeho povahu nie je možné vrátit prostredníctvom pošty.

Ak spotrebitel odstúpi od zmluvy o službách a pred zacatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas podla § 4 ods. 6 zákona c. 102/2014 Z. z., spotrebitel je povinný uhradit predávajúcemu iba cenu za skutocne poskytnuté plnenie do dna dorucenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim - podnikatelom

V prípade, že kupujúci je podnikatel, môže byt kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovatelných pre obe strany, bude tovar vrátený na náklady predávajúceho spät. Predávajúci je oprávnený úctovat kupujúcemu prípadné dalšie vzniknuté náklady.

VI. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcim dodat:

 • druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v den odoslania objednávky,
 • tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR,
 • tovar, ktorý bude kvalitne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu pocas prepravy.

Predávajúci nezodpovedá za:

 • poškodenie zásielky zavinené prepravcom,
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravcom,
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúceho,
 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávatela) v dôsledku akéhokolvek obmedzenia prípadne zrušenia distribucných práv alebo iných nepredvídatelných prekážok.

VII. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 • objednaný tovar prevziat, skontrolovat neporušenost obalov a v prípade akýchkolvek chýb nám tieto bezodkladne oznámit,
 • zaplatit za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v den odoslania objednávky,
 • v prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom dorucení, a požaduje opätovné dorucenie tovaru, je povinný uhradit náklady prvého ako aj opätovného dorucenia tovaru.

VIII. Ceny, poštovné a platobné podmienky

1. Ceny za tovar sú úctované zmluvne. Ceny uvedené na našej internetovej stránke sú platné v case objednania tovaru a sú to koncové ceny. Predávajúci si vyhradzuje právo tlacových chýb. Predávajúci na základe svojej obchodnej stratégie prideluje zlavy, ktoré nie sú zo strany kupujúceho nárokovatelné, pokial nie sú uvedené na stránkach prevádzkovatela v den objednávky. Predávajúci stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripocítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatit spolu s cenou tovaru tak, ako je to uvedené na objednávke.

2. Výška poštovného a balného:

 • Cena dorucenia Slovenskou poštou + platba prevodným príkazom je 2,80 €.
 • Cena dorucenia Slovenskou poštou + platba na dobierku je 3,30 €.
 • Cena dorucenia kuriér DPD + platba prevodným príkazom je 4,80 €.
 • Cena dorucenia kuriér DPD + platba na dobierku je 6,10 €.
 • Zásielky v hodnote nad 130,- € - poštovné neúctujeme !

Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku.

3. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na úcet predávajúceho alebo uhradením dobierky. Pri platbe na úcet, prevodný príkaz, prípadne priamy vklad na úcet je potrebné aby ste uviedli císlo vašej objednávky ako variabilný symbol. Tovar bude zaslaný kupujúcemu až po pripísaní platby na úcet predávajúceho. Platbu je potrebné zrealizovat do 7 dní.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároven aj ako dodací list a zárucný list.

Predávajúci si vyhradzuje právo pri cene objednávky vyššej ako 150,- Eur požadovat od kupujúceho platbu vopred (zálohovou faktúrou alebo platbou cez elektronické bankovníctvo), ak sa prevádzkovatel a kupujúci nedohodnú príhodným spôsobom inak. V prípade odmietnutia zaplatit objednávku vopred, predávajúci považuje objednávku za neplatnú.

IX. Dodacie podmienky

Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko (sídlo) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registracnom formulári obchodu alebo vo formulári objednávky. Tovar dodá predávajúci prostredníctvom využitia služieb tretích subjektov (DPD, Slovenská pošta) alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u predávajúceho, kde si ho kupujúci preberie do 7 dní po výzve od predávajúceho.

Dodanie tovaru je uskutocnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.

Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu co možno v najkratšej dobe (t. j. spravidla do 3-4 dni) po prijatí elektronickej objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byt vo výnimocných prípadoch dlhšia (v závislosti od dostupnosti tovaru) najneskôr do 4 týždnoch, po osobitnom dohodnutí obidvoch strán. Ak zásielku kupujúci neobdrží po uplynutí 2 týždnov, odporúcame kupujúcemu sa informovat u predajcu telefonicky na císle +421 0908 664538, prípadne mailom na info@pksport.sk. Nedodanie tovaru do urceného termínu oprávnuje kupujúceho odstúpit od zmluvy.

Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov, ak z povahy tovaru alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

Kupujúci, ktorý je podnikatelom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebitelom, je tento postup odporúcaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (pocet balíkov, neporušenost pásky, poškodenie krabice) podla priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnut prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísat v odovzdávacom protokole prepravcu.

Objednaný tovar zasielame Slovenskou poštou alebo kuriérom DPD. Pri objednávkach zo zahranicia, si predávajúci s kupujúcim vopred dohodne podmienky aj spôsob dodania a platby.

X. Vrátenie tovaru

Ak kupujúcemu objednaný tovar z akéhokolvek dôvodu nevyhovuje, môže ho do 14 dní od prevzatia zásielky zaslat spät predávajúcemu. Podrobné informácie, ako vrátit tovar, sú kupujúcemu dostupné TU. Formulár potrebný na vrátenie tovaru nájdete TU. V prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní je potrebné vrátit tovar nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale s visackami.

XI. Výmena tovaru

Kupujúci má právo v prípade zle vybranej velkosti, alebo nevhodnej farby a pod. na výmenu tovaru do 14 dní od jeho prevzatia. Tovar je možné vymenit po vzájomnej dohode medzi kupujúcim a predávajúcim. Tovar musí byt neporušený, tak ako bol predaný predávajúcim, aby bol schopný dalšieho predaja. K tovaru je potrebné priložit doklad o kúpe. Tovar zaslaný predávajúcemu, kupujúcim, formou dobierky nebude prevzatý! Výmenný formulár nájdete TU.

XII. Zárucná doba

Na predávaný tovar, pokial nie je urcené inak, je poskytovaná zákonná zárucná doba 24 mesiacov. Priložený doklad o predaji slúži zároven ako dodací a zárucný list. Zárucná doba zacína plynút v den prevzatia tovaru od prepravcu. Práva a povinnosti kupujúceho sa riadia podla Obcianskeho zákonníka. Záruku si je možné uplatnit na stránkach www.pksport.sk, email na info@pksport.sk. Pri údržbe a používaní tovaru je potrebné riadit sa návodom na použitie a údržbu.

XIII. Reklamácia

Prevádzkovatel spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vztahujú, to znamená: faktúru - danový doklad (elektronickou formou). Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v zárucnej dobe spôsobené závadou materiálu alebo funkcnou chybou. Záruka sa nevztahuje na závady spôsobené neodbornou manipuláciou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím v rozpore s úcelom urcenia tovaru, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevztahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

Poucenie k uplatneniu reklamácie:

K reklamácii je potrebný doklad o zakúpení (faktúra). Kupujúci si nemôže uplatnit právo reklamácie na závady, ktoré sám spôsobil alebo o ktorých pri kúpe vedel. Rovnako ani na závady, pre ktoré bolo dohodnuté zníženie ceny. Nezodpovedáme ani za bežné opotrebovanie tovaru. Reklamácia musí byt uplatnená najneskôr v 24 mesacnej lehote. Reklamáciu je potrebné uplatnit bezodkladne, aby nedošlo k rozšíreniu závady. Tovar zasielajte bud formou balíka, alebo doporucene ako list na vlastné náklady. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá! Reklamácia musí byt vybavená v zákonnej dobe a o jej vybavení bude kupujúci informovaný. V prípade nedodržania zákonnej doby predávajúcim, považujte sa to za porušenie kúpnej zmluvy a kupujúci môže od kúpnej zmluvy odstúpit. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený spät kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Reklamacný formulár nájdete TU.

XIV. Záverecné ustanovenia

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci prehlasuje, že sa pred jej vyplnením oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi bez výhrad súhlasí.

Práva kupujúceho vo vztahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebitela c. 397/2008 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebitela pri podomovom predaji a zásielkovom predaji c. 108/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona c. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebitela pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na dialku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších zmien a predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Vztahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obcianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešitelné vzájomnou dohodou oboch strán, budú riešené výlucne podla platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.

Predávajúci a spotrebitel sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na dialku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.